תנאי השימוש בפורומים של סקסית

התנאים (להלן: "התנאים") שלהלן מהווים מסמך משפטי (להלן: "הסכם") בין השירות המסופק באתר סקסית (להלן: "סקסית") על ידי מערכת הניהול (להלן: "המערכת") של השירות לבינך.

המערכת רשאית לשנות את התנאים בכל עת. התנאים יכנסו לתוקף מרגע פרסומם בסקסית.

במידה ואינך מסכים לתנאי ההסכם אנא אל תשתמש בשירות הפורומים של סקסית.

על ידי לחיצה על כפתור "שלח" או על ידי שליחת אימייל למערכת הינך מאשר כי הינך מודע לתנאי הסכם זה והוא מקובל עליך במלואו.

בלחיצה על כפתור "שלח" הינך מצהיר בזאת על כך שאתה בעל זכויות היוצרים של כל התוכן הנכתב על ידך.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות להוריד את התוכן באופן מיידי מהאתר בלא מתן הודעה, בכל מקרה של הפרת הסכם זה על ידך, וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שעלול להיגרם.

הינך מסכים כי תהיה רשאי לשלוח תוכן בהתאם ועל פי על דין שיכול על השירות.

1. הינך אחראי לכל תוצאה ישירה ועקיפה הנובעת מהשימוש בשירות. הינך אחראי להגן, לשפות, לשמור ללא פגע, את סקסית, מנהליה, דירקטורים שלה, עובדיה, סוכניה, וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד), הנובעים או הקשורים לשימוש בשירות לרבות הפרה של תנאי הסכם זה.

2. המערכת הינה הבעלים של כל זכויות השירות. השירות כולל את כל החומר שיש לגבי זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל אינפורמציה אחרת שהינה קניינה של המערכת או מורשיה או מרשיה . בנוסף, המערכת ו/או מנויים אחרים עשויים להציב אינפורמציה שהינה מוגנת על ידי זכויות יוצרים, בין שתהיה מסומנת ככזו או שלא תהיה מסומנת כמוגנת. למעט לגבי אינפורמציה שאין לגביה זכויות קניין והינה ברשות הציבור או שניתן לגביה אישור, לא תהיה רשאי להעתיק, או לפרסם, או להעביר, או להציג, או למכור כל אינפורמציה קניינית מעין זו. בכל מקרה שבו תציב אינפורמציה או תוכן בכל שטח שהינו גלוי לציבור בשירות של סקסית יחשב הדבר כאילו נתנה על ידך רשות, והינך מאשר בכך כי הינך רשאי ובעל הזכות להעניק למערכת סקסית ולחבריה האחרים, רישיון בלתי חוזר, נצחי, לא בלעדי, משולם במלואו וכלל עולמי להשתמש, להעתיק, להציג, להפיץ אינפורמציה ותכנים אלה ולהכין מהם עבודות או לכלול אותם בעבודות אחרות ולהעתיק רישיונות משנה לשימוש באינפורמציה.

3. סקסית מהווה פלטפורמה בלבד לאספקת השירות ולמעשה משמשת כצינור העברה בלבד של אינפורמציה אשר נקנה ו/או נאסף ו/או נרכש על ידי מערכת או הועבר אליה על ידי צד ג'.

4. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הסכם זה בכל זמן מבלי לתת התראה מראש. כמו כן הינך מסכים כי המערכת יכלה להוסיף, לשנות, למחוק או לסיים את תנאי השימוש בשירות או את שירותיה.

5. אתה בלבד תשא באחריות והסיכון לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו לך בגין השימוש בשירות של סקסית.

6. הינך מאשר בזאת כי שימושך בשירות כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים המדינתיים והבינלאומיים.

7. המערכת אינה מתחייבת בכל צורה שהיא שהשירות יהיה ללא הפרעות, מאובטח, איכותי, מהיר ונקי מתקלות. בנוסף הינך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

8. המערכת אינה אחראית לתוצאות מהשימוש בשירות ו/או לאמינות ולדיוק של התקשורת והעברת המידע ו/או לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלך ו/או כל הידע שהועבר דרך השירות ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן.

9. הינך מאשר שכל החומר או המידע שהינך מוריד ו/או רוכש תוך כדי שימוש בשירות נעשים על-פי שיקול דעתך, תוך לקיחת סיכון שהינך אחראי עבור כל נזק למערכת המחשב שלך ו/או כל מידע שיאבד כתוצאה מהורדת המידע ו/או החומר.

10. הדין החל על הסכם זה הוא דין ישראלי. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

11. על מנת לפתור תלונות המתייחסות לשירות צור קשר עם שירות הלקוחות בכתובת  customer.service.sexit@gmail.com

12. כל האמור לעיל בלשון זכר ומכוון לנשים וגברים כאחד.


© Copyrights כל הזכויות שמורות